Dotace na čističku odpadních vod STMH

Potvrzeno! 200 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR spustilo zcela nový dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP).​

dotace

V jaké výši lze získat podporu pro realizaci domovní čističky odpadních vod STMH:
Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

 • 1 - 5 EO (ekvivalentních osob) činí 100.000,- Kč
 • 6 - 15 EO (ekvivalentních osob) ​činí 170.000,- Kč
 • 16 - 50 EO (ekvivalentních osob) ​činí 240.000,- Kč
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.​

Popis podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
 • V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Podporované projekty:

 • Podporu získají projekty realizované v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení ke stokové síti.
 • Podmínkou je, že navrhovaným opatřením musí také dojít k napojení minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel z celkového počtu dosud nepřipojených obyvatel k žádné stokové síti v daném území, přičemž územím není velikost obce, ale ucelené místní části.​

Termíny Výzvy:

 • Zahájení příjmu Žádostí: 16. 10. 2017
 • Ukončení příjmu Žádostí: 30. 6. 2019 nebo vyčerpáním alokace

​​Alokace prostředků pro Výzvu:

Pro Výzvu je alokováno celkem 200 mil. Kč.

Období realizace:

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021

Příjemci podpory:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy
 • Spolky​