Obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Hellstein spol. s r.o.

IČ: 25834142

DIČ: CZ25834142

se sídlem: Vlčovice 11, 742 21, Kopřivnice

zapsané u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 20428

kontaktní údaje:

obchod@hellstein.cz 

+420 596 890 123

www (dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o dílo mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.obchod.hellstein.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Odchylná ujednání v smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a smlouva o dílo se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy o dílo za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření smlouvy o dílo

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • emailovou komunikací, příp. osobně

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy o dílo. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva o dílo je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení, písemnou smlouvu o dílo, o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy o dílo. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva o dílo je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího a podpisu Smlouvy o dílo kupujícím.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o dílo a smlouva o dílo je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o dílo a smlouva o dílo je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 27-5537990297/0100, vedený u Komerční banka Ostrava
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně Šenov u Ostravy, sídle společnosti Vlčovice 11, Kopřivnice

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo nebo dle sjednaných platebních podmínek v Smlouvě o dílo.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle smlouvy o dílo povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne uzavření smlouvy

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, služby které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, např. Projektová dokumentace nebo vyřízení Stavebního povolení
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, příp. není schopen provést realizaci díla ve stanovené lhůtě a kvalitě. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

12. Odstoupí-li kupující od smlouvy o dílo a začal-li zhotovitel s poskytováním předmětu plnění smlouvy o dílo na základě výslovné žádosti objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

VII. Práva a povinnosti při provádění díla

1. Kupující je povinen dodat veškeré objednané položky a komponenty a provést jejich montáž v místě určeném objednatelem v souladu s krycím listem cenové nabídky a závaznou objednávkou.

2. V krycím listu cenové nabídky a závazné objednávce není zahrnuto nátokové a odtokové potrubí sestavy čistírny delší než 3 metry a doplatkové příslušenství, např. nástavec na čističku odpadních vod, nástavec na kontrolní šachtu apod. Tyto položky se řeší individuálně dle potřeby v místě provádění díla dle ceníku prodávajícího. Kupující tímto bere na vědomí, že vyvstane-li nutnost s ohledem na potřeby v místě provádění díla k užití dalšího potrubí a doplatkového příslušenství, je nutné toto dokoupit zvlášť. Doplatek je kupující povinen uhradit v den provádění díla na účet prodávajícího nebo hotově v místě realizace.

3. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy dojde k napojení do stávající betonové nádrže, tj. bude nutné vyvrtat otvor, není tato práce zahrnuta do krycího listu cenové nabídky a závazné objednávky a o tuto práci bude navýšena cena díla.

4. Kupující je povinen před zahájením s prováděním díla zajistit místo pro uložení sestavy čistírny před nádrže, čističky odpadních vod, případně akumulační nádrže, je-li součástí krycího listu cenové nabídky a závazné objednávky. Zajištěním místa se rozumí odstranění veškerých předmětů, které by bránily příjezdu technikou (bagrem, nákladním autem), zejména odstranění stromů, kořenů, staveb a jiných předmětů.

5. Kupující je povinen zajistit před zahájením s prováděním díla zhotovitelem přívod elektřiny pomocí zásuvky s napětím 230 V.

6. Kupující je povinen zajistit před zahájením s prováděním díla prodávajícího nádrž na vodu z důvodu stabilizace nebo výskytu spodní vody.

7. Kupujícího je povinen nejméně 10 dnů před zahájením s prováděním díla informovat prodávajícího prostřednictvím obchodního zástupce nebo vedoucího provádění díla o průměru nátokového potrubí a hloubce nátokového potrubí pod terénem, nebylo-li tak domluveno již dříve. Kupující je povinen informovat prodávajícího také o výšce spodní vody. Výška spodní vody je povolena max. 0,6m pod niveletou/dno nátokového potrubí. V opačném případě není možné realizaci provádět.

8. V případě, že se nátokové potrubí do nádrže nachází v hloubce 60 cm a níže, je kupující povinen zajistit odlehčený zásyp, nejlépe polystyrén/styropor není-li předem objednáno u prodávajícího.

9. Kupující je povinen zajistit na sjednaný termín provádění díla bagr a obsypový materiál. Bagr je nutno zajistit k dispozici po celou dobu provádění díla. To neplatí, je-li sjednáno, že bagr a obsypový materiál zajistí prodávajícího.

10. Množství obsypového materiálu a frakce nahlásí prodávající kupujícímu nejpozději do 7 dnů ode dne provedení díla.

11. Odebranou elektrickou energii, vodné, stočné apod. hradí objednatel.

12. Prodávající je oprávněn na nezbytně nutnou dobu odložit popř. přerušit provádění díla v případě nepříznivých podmínek pro provádění díla, např. déšť, mráz, sníh apod.

13. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že kupující nesplní výše uvedené povinnosti před zahájením provádění díla a nezajistí vše potřebné dle informačního emailu, který bude kupujícímu zaslán minimálně 7 dnů před zahájením provádění díla.

14. Kupující bere na vědomí, že předmětem realizace na klíč není finální úprava terénu a zasetí trávníku.

15. Kupující bere na vědomí, že vyústní objekt není součástí předmětu díla a prodávající jej ani nenabízí.

16. Kupující bere na vědomí, že v době 6 měsíců od provedení díla může dojít k propadnutí zeminy, kdy z tohoto důvodu je nutné na nádržích nebo v jejich blízkosti po tuto dobu nechat více zeminy a následně si terén upravit svépomoci.

17. Prodávající je povinen po provedení díla předat kupujícímu veškerou dokumentaci k provozu čističky odpadních vod, zejména manuály k řídící jednotce, provozní řád čistírny a poučení o ovládání rozvaděče.

18. Prodávající je povinen do 7 dnů od provedení díla předat kupujícímu veškeré předávací protokoly.

VIII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti mezi zhotovitelem a objednatelem vyplývající z vadného plnění zhotovitelem se řídí příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době převzetí. Předmět díla je vadný, neodpovídá-li smlouvě nebo nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku.

3. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí díla.

4. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o zjevnou vadu, tj. vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

5. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout bez zbytečného odkladu a přesvědčit se o jeho vlastnostech.

6. Vyskytne-li se na předmětu díla vada, má objednatel právo vadu u zhotovitele uplatnit. Zhotovitel posoudí reklamaci ve lhůtě 30 dnů.

7. Objednatel má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

IX. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o dílo uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím v době účinnosti těchto obchodních podmínek.

2. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2018

 

Příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Hellstein spol. s r. o.

IČ: 25834142

sídlem Kopřivnice – Vlčovice 11, 742 21

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 20428

DIČ: CZ25834142

email: info@hellstein.cz

tel.: +420 596 890 123

web: www.obchod.hellstein.cz

 

Spotřebitel: jméno, příjmení bydliště

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo ______________________________.

Datum uzavření smlouvy:

Podpis a datum