Nákupní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto nákupní podmínky (dále jen „nákupní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

HELLSTEIN spol. s r.o.

IČ: 25834142

DIČ: CZ25834142

se sídlem: Vlčovice 11, 742 21, Kopřivnice

zapsané u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 20428

kontaktní údaje:

obchod@hellstein.cz 

+420 596 890 123

(dále jen „dodavatel“)  

2. Tyto nákupní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a osob, které činí objednávku (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní dodavatele umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.obchod.hellstein.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Tyto nákupní podmínky jsou vydány v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží a službách, včetně uvedení cen jednotlivého zboží či služby a jejich hlavních vlastnostech, jsou uvedeny u  jednotlivého zboží či služby v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží či služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a v případě zboží také nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží či služby zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o dílo ohledně tohoto zboží. 
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se dodavatel se zákazníkem jinak.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Zákazník provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si zákazník vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3a. V případě, že zákazník v objednávce nezvolí položku „Montáž ČOV Hellstein STMH2 - STMH10", řídí se vzájemná práva a povinnosti zákazníka a dodavatele těmito nákupními podmínkami a dále Obchodními podmínkami dodávky zboží HELLSTEIN spol. s r.o.

3b. V případě, že zákazník v objednávce zvolí položku „Montáž ČOV Hellstein STMH2 - STMH10", řídí se vzájemná práva a povinnosti zákazníka a dodavatele těmito nákupními podmínkami a dále Všeobecnými obchodními a realizačními podmínkami HELLSTEIN spol. s r.o.

 1. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník dodavateli kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se seznámil s těmito nákupními podmínkami a Obchodními podmínkami dodávky zboží HELLSTEIN spol. s r.o. (v případě uvedeném v odst. 3a tohoto článku) nebo Všeobecnými obchodními a realizačními podmínkami HELLSTEIN spol. s r.o. (v případě uvedeném v odst. 3b tohoto článku).
 2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle dodavatel zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální nákupní podmínky dodavatele. Smlouva (kupní smlouva v případě uvedeném v odst. 3a tohoto článku nákupních podmínek nebo smlouva o dílo v případě uvedeném v odst. 3b tohoto článku nákupních podmínek) je uzavřena až po splnění podmínek uvedených dále v tomto odstavci. Oznámení o přijetí objednávky bude dodavatelem zasláno na emailovou adresu zákazníka, kterou zákazník při objednání zadal; v případě uvedeném v odst. 3b těchto nákupních podmínek bude zákazníkovi společně s oznámením o přijetí objednávky zaslána smlouva o dílo. Potvrzení o přijetí objednávky se považuje se za uzavření kupní smlouvy v případě podle odst. 3a tohoto článku nákupních podmínek. V případě uvedeném v odst. 3b tohoto článku nákupních podmínek je smlouva o dílo uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a podpisem smlouvy o dílo zákazníkem.
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o přijetí této nabídky dodavateli na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto nákupních podmínkách.
 4. Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není zákazníkovi doručeno oznámení o přijetí objednávky dodavatelem. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email dodavatele uvedený v těchto nákupních podmínkách.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení ceny zboží nebo služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není dodavatel povinen dodat zákazníkovi zboží nebo službu za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto nákupních podmínek. Dodavatel informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zákazníkem doručeným na emailovou adresu dodavatele.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace zákazníka provedené v internetovém obchodě může zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Dodavatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Dodavatel může dle svého uvážení zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z uzavřené smlouvy a/nebo těchto nákupních podmínek.
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Zákazník doručuje dodavateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto nákupních podmínkách. Dodavatel doručuje zákazníkovi korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Tyto nákupní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.7.2021

 

Obchodní podmínky dodávky zboží HELLSTEIN spol. s r.o.

Prodávající:       

HELLSTEIN spol. s r. o.

               IČ: 25834142

               sídlem Kopřivnice – Vlčovice 11, 742 21

               zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 20428

               DIČ: CZ25834142

               email: info@hellstein.cz 

               tel.: +420 596 890 123

               web: www.obchod.hellstein.cz 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.        Prodávající vydává pro kupní smlouvy, jejichž předmětem je dodání zboží objednaného prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.obchod.hellstein.cz (dále je „internetový obchod“), tyto Obchodní podmínky dodávky zboží (dále jen „obchodní podmínky“), které tvoří nedílnou součást kupních smluv ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

1.2.        Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při dodávce zboží.

1.3.        Práva a povinnosti neupravená v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Pro účely těchto obchodních podmínek je spotřebitelem kupující, který kupní smlouvu s prodávajícím uzavřel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.        Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky odeslané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu ze strany prodávajícího.

3. Platební podmínky a dodání zboží

3.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

•             bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 27-5537990297/0100, vedený u Komerční banka Ostrava

•             dobírkou v hotovosti při předávní zboží,

•             v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně na adrese Petřvaldská 459, Šenov u Ostravy nebo v sídle prodávajícího na adrese Vlčovice 11, Kopřivnice.

3.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.        V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy nebo dle sjednaných platebních podmínek v kupní smlouvě.

3.4.        V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3.5.        V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.6.        Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.7.        Zboží je kupujícímu dodáno:

•             na adresu určenou kupujícím v objednávce,

•             v provozovně prodávajícího v případě osobního odběru.

3.8.        Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

3.9.        Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.10.      Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.11.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3.12.      Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad bude odeslán na emailovou adresu kupujícího a bude také přiložen k dodávanému zboží.

3.13.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

3.14.      Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, příp. není schopen zboží dodat ve stanovené lhůtě a kvalitě. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

4. Práva z vadného plnění

4.1.        Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z vadného plnění prodávajícím se řídí příslušnými právními předpisy, zejména § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.2.        Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v době převzetí. Zboží je vadné, neodpovídá-li smlouvě nebo nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku.

4.3.        Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží.

4.4.        Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o zjevnou vadu, tj. vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží.

4.5.        Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu a přesvědčit se o jeho vlastnostech.

4.6.        Vyskytne-li se na zboží, má kupující právo vadu u prodávajícího uplatnit. Prodávající posoudí reklamaci ve lhůtě 30 dnů.

4.7.        Kupující má v případě vady podstatné práva dle § 2106 občanského zákoníku a v případě vady nepodstatné dle § 2107 občanského zákoníku.

5. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele

5.1.        Ustanovení tohoto článku 5. obchodních podmínek se nepoužijí pro kupujícího, který je právnickou osobou nebo který uzavřel kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Právo odstoupit od smlouvy

5.2.        Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy se závazek od počátku ruší.

5.3.        Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

5.4.        Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

•             o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

•             v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.5.        Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.6.        Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

5.7.        Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.8.        Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.9.        Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.10.      Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.11.      Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Mimosoudní řešení sporů

5.12.      V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je zároveň spotřebitelem, ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Spotřebitel tak může učinit rovněž prostřednictvím internetových stránek České obchodní inspekce www.adr.coi.cz 

5.13.      Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

5.14.      Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz 

6. Závěrečná ustanovení

6.1.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6.2.        Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím v době účinnosti těchto obchodních podmínek.

6.3.        Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:  HELLSTEIN spol. s r. o.

               Vlčovice 11

               742 21  Kopřivnice - Vlčovice

              

Spotřebitel:       jméno, příjmení

                         bydliště

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky ze dne __________________.

Podpis a datum

 

 Všeobecné obchodní a realizační podmínky HELLSTEIN spol. s r.o.

Zhotovitel:         

HELLSTEIN spol. s r. o.

               IČ: 25834142

               sídlem Kopřivnice – Vlčovice 11, 742 21

               zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 20428

               DIČ: CZ25834142

               email: info@hellstein.cz 

               tel.: +420 596 890 123

               web: www.obchod.hellstein.cz 

 

1.Úvodní ustanovení

1.1.        Zhotovitel vydává pro smlouvy o dílo, jejichž předmětem je realizace čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) a případně dalších souvisejících činností vymezených ve smlouvě o dílo (dále souhrnně jen „dílo“), tyto všeobecné obchodní a realizační podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), které tvoří nedílnou součást smluv o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

1.2.        Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při realizaci díla.

1.3.        Práva a povinnosti neupravená ve smlouvě o dílo nebo těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Pro účely těchto obchodních podmínek je spotřebitelem objednatel, který smlouvu o dílo se zhotovitelem uzavřel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

 2. Uzavření smlouvy o dílo

2.1.        Smlouva o dílo je uzavřena odsouhlasením jejího textu oběma smluvními stranami, a to podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím e-mailové korespondence si smluvní strany vzájemně vymění skeny podepsané smlouvy o dílo.

 3. Předmět smlouvy

3.1.        Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované ve smlouvě o dílo, příp. jejích přílohách a závazek objednatele uhradit za provedení díla cenu stanovenou ve smlouvě o dílo.

3.2.        Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí.

3.3.        Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

3.4.        Předmětem díla není finální úprava terénu a zasetí trávníku nebo jiné zahradní úpravy po provedení díla ani realizace vyústního objektu.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1.        Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla v termínech uvedených ve smlouvě o dílo. Není-li daň z přidané hodnoty vyčíslena již ve smlouvě o dílo, je zhotovitel oprávněn cenu díla navýšit o daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.

4.2.        Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu na cenu díla až do výše 100 % před zahájením provádění díla v místě realizace.

4.3.        Je-li zhotovitelem požadována záloha na cenu díla dle odst. 4.2 výše, je objednatel povinen uhradit zálohu do výše uvedené ve smlouvě o dílo nejpozději 48 hodin před zahájením provádění díla v místě realizace. V opačném případě není zhotovitel povinen zahájit provádění díla, přičemž o dobu prodlení objednatele se prodlužuje termín provedení díla. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy na cenu díla je zhotovitel dále oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

4.4.        Cenu díla uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo nebo v hotovosti k rukám zhotovitele. Objednatel nese veškeré náklady spojené s platbou ceny díla.

4.5.        Faktury vystavené zhotovitelem na cenu díla budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k provedení opravy.

4.6.        Není-li v krycím listu cenové nabídky výslovně uvedeno jinak, není v ceně díla zahrnuto nátokové a odtokové potrubí sestavy ČOV delší než 3 metry a doplatkové příslušenství, jako např. nástavec na ČOV, nástavec na kontrolní šachtu, oddrenážování ČOV v případě výskytu spodní vody apod. Tyto položky se řeší individuálně dle poměrů v místě realizace díla. Objednatel bere na vědomí, že vyvstane-li s ohledem na poměry v místě realizace díla potřeba použití dalšího potrubí a/nebo doplatkového příslušenství, bude toto zhotovitelem účtováno nad rámec ceny díla dle aktuálního ceníku zhotovitele zaslaného před provedením realizace. Dodatečnou cenu díla vyúčtovanou dle tohoto odst. 4.6 je objednatel povinen uhradit na účet zhotovitele nebo v hotovosti v místě realizace před zahájením provádění díla v místě realizace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.7.        Bude-li objednatelem požadováno napojení sestavy ČOV do již existující nádrže, bere objednatel na vědomí, že vyvrtání otvoru do této nádrže není zahrnuto do ceny díla. V případě, že vyvrtání otvoru neprovede objednatel, budou tyto práce zhotovitelem účtovány nad rámec ceny díla dle aktuálního ceníku zhotovitele.

4.8.        V případě prodlení objednatele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči zhotoviteli je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého dluhu o více než 14 dnů je objednatel dále povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, jakož i nahradit případné náklady zhotovitele spojené s uplatněním pohledávky. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která zhotoviteli vznikne v důsledku včasného nesplnění peněžitého dluhu objednatelem, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.

4.9.        Do 15 dnů před zahájením provádění díla v místě realizace je zhotovitel oprávněn v případě zvýšení cen vstupů (tj. zejména ceny materiálu, výrobků nebo práce) požadovat navýšení ceny díla v rozsahu odpovídajícím takovému zvýšení cen vstupů. V takovém případě je objednatel ve lhůtě 7 dnů poté, co mu zhotovitel předloží požadavek na navýšení ceny díla, oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit písemným oznámením zaslaným zhotoviteli. V případě, že objednatel práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě podle předchozí věty nevyužije, platí, že s navýšením ceny díla souhlasí, a je povinen navýšenou cenu díla zhotoviteli uhradit.

4.10.      Má-li být dílo realizováno nikoliv v kalendářním roce, ve kterém byla smlouva o dílo uzavřena, je objednatel oprávněn jednostranně cenu díla navýšit o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, za každý kalendářní rok následující po uzavření smlouvy o dílo.

4.11.      Do okamžiku úplného uhrazení ceny díla jsou jednotlivé součásti díla ve vlastnictví objednatele. Tím není dotčen okamžik přechodu nebezpečí škody na díle.

4.12.      Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele započítat jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám zhotovitele na úhradu ceny díla, navýšené ceny díla (odst. 4.9 obchodních podmínek) nebo dodatečné ceny díla (odst. 4.6, 4.7 a 5.4 obchodních podmínek).

5. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

5.1.        Zhotovitel je povinen dodat ČOV a veškeré objednané položky a komponenty a provést jejich montáž v místě realizace v souladu s krycím listem cenové nabídky. Konkrétní umístění ČOV a souvisejících komponentů určí v místě realizace objednatel.

5.2.        Nejpozději 10 dnů před zahájením provádění díla je objednatel povinen informovat zhotovitele o:

     5.2.1.    průměru nátokového potrubí a hloubce nátokového potrubí pod terénem a

     5.2.2.    výšce hladiny spodní vody v místě, kde má být dílo dle určení objednatele realizováno.

5.3.        Objednatel bere na vědomí, že dílo může být realizováno pouze v případě, že hladina spodní vody dosahuje výšky max. 0,6m pod niveletou/dnem nátokového potrubí. V případě vyšší hladiny spodní vody se smluvní strany dohodnou na dalším postupu. V případě, že výkop pro ČOV není prováděn zhotovitelem (tj. výkopové práce nejsou zahrnuty do předmětu díla v krycím listu cenové nabídky), je objednatel povinen zajistit odčerpání spodní vody. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel při realizaci díla vychází z poměrů existujících v době provádění díla a nenese proto odpovědnost za případné škody způsobené zvýšením hladiny podzemní vody, ať již dočasným nebo trvalým, nebo povrchovou vodou (např. zanesení vsaku, vyplavování nádrží, zborcení nádrží apod.) poté, co je dílo realizováno. 

5.4.        V případě, že se nátokové potrubí nachází v hloubce větší než 60 cm pod úrovní terénu, je objednatel povinen zajistit odlehčený zásyp (polystyrén/styropor) nebo jej dodatečně objednat u zhotovitele (přičemž v takovém případě bude cena odlehčeného zásypu zhotovitelem objednateli účtována nad rámec ceny díla).

5.5.        Nejpozději 7 dnů přede dnem zahájení provádění díla v místě realizace zhotovitel zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě o dílo informační e-mail, ve kterém zejména specifikuje své požadavky podle odst. 5.8 a 5.9.

5.6.        Objednatel je povinen před zahájením provádění díla zajistit místo pro složení jednotlivých součástí ČOV v místě realizace. Zajištěním místa se rozumí také odstranění veškerých předmětů, které by bránily příjezdu technikou (bagrem, nákladním autem), zejména odstranění stromů, kořenů, staveb a jiných předmětů.

5.7.        Objednatel je povinen zajistit pro účely provedení díla přívod elektřiny s napětím 230 V a umožnit zhotoviteli napojení na něj.

5.8.        Objednatel je povinen zajistit před zahájením provádění díla vodu v množství dle požadavku zhotovitele pro účely usazení a stabilizace nádrží ČOV.

5.9.        Objednatel je povinen zajistit na sjednaný termín provádění díla bagr minimálně kategorie 3,5 t (nebude-li dohodnuto jinak) a obsypový materiál dle požadavků zhotovitele. Bagr je nutno zajistit k dispozici pro zhotovitele po celou dobu provádění díla. To neplatí, je-li sjednáno ve smlouvě o dílo, resp. krycím listu cenové nabídky, že bagr a/nebo obsypový materiál zajistí zhotovitel.

5.10.      Spotřebu elektrické energie, vodné, stočné a případná další média spotřebovaná v souvislosti s prováděním díla hradí objednatel.

5.11.      Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu odložit popř. přerušit provádění díla v případě nepříznivých podmínek pro provádění díla, např. déšť, mráz, sníh apod.

5.12.      Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že objednatel před zahájením provádění díla v místě realizace nesplní své povinnosti uvedené výše v tomto článku a nezajistí protiplnění dle informačního emailu zaslaného objednateli dle odst. 5.2 tohoto článku.

5.13.      Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě, že poměry v místě realizace díla neumožňují provést dílo z důvodu nevhodnosti objednatelem zvolené technologie, nedohodnou-li se smluvní strany na změně technologie. Na tuto případnou nemožnost provedení díla zhotovitel objednatele upozorní bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozví.

5.14.      Zhotovitel je taktéž oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě, že dílo nebude možné provést z důvodu vyprodání zásob položek nebo komponent tvořících součást díla, či jejich nedostupnosti např. z důvodu, že dodavatel těchto položek a komponent přerušil výrobu nebo dovoz, nebo v případě, že zhotovitel není z jakýchkoliv důvodů schopen provést realizaci díla ve stanovené lhůtě a kvalitě.

5.15.      Objednatel bere na vědomí, že v době 6 měsíců od provedení díla může dojít k propadnutí zeminy, z tohoto důvodu je nutné na nádržích nebo v jejich blízkosti po tuto dobu nechat více zeminy. Úpravy terénu po realizaci díla nejsou součástí předmětu díla.

5.16.      Dokončení díla smluvní strany potvrdí podpisem protokolu o dokončení díla v dodacím listu. Podpisem protokolu o dokončení díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

5.17.      Po dokončení díla zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci k provozu čistírny odpadních vod, zejména manuály k řídící jednotce a provozní řád čistírny, a poučí jej o ovládání rozvaděče. Nejpozději do 7 dnů od provedení díla zhotovitel dále objednateli předá také veškeré předávací protokoly. Zhotovitel je však oprávněn předání dokumentace podle tohoto odstavce odepřít do doby, než objednatel uhradí zbývající část ceny díla.

5.18.      Smluvní strany se zavazují při realizaci díla vzájemně spolupracovat a umožnit tak hladký průběh realizace díla.

6. Záruční podmínky

6.1.        Zhotovitel poskytuje na jednotlivé součásti díla záruku za jakost v následujícím rozsahu:

   6.1.1.    PE nádrže bez vnitřního vybavení...25 let

   6.1.2.    betonové nádrže...5 let

   6.1.3.    vnitřní vybavení PE nádrží, elektro-díly a další součásti díla...24 měsíců

7. Práva z vadného plnění

7.1.        Práva a povinnosti z vad díla se řídí příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.2.        Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době převzetí a které se objeví v záruční době. Předmět díla je vadný, neodpovídá-li smlouvě nebo nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku.

7.3.        Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout bez zbytečného odkladu a přesvědčit se o jeho vlastnostech.

7.4.        Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o zjevnou vadu, tj. vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla a při převzetí díla ji nevytknul.

7.5.        Zhotovitel zaručuje, že obsah kyslíku v aktivační části ČOV bude odpovídat ČSN 75 6402 a že plocha pevného nosiče biomasy a objem aktivační části ČOV dle bude odpovídat návrhu čistírny, který je nedílnou součástí cenové nabídky. Zhotovitel však nenese odpovědnost za dosažení požadovaných biochemických vlastností odpadní vody (tj. vody na výstupu z ČOV), ledaže příčinou nedostatečné kvality odpadních vod je porušení povinností zhotovitele dle první věty tohoto odstavce.

7.6.        Vyskytne-li se na předmětu díla vada, je objednatel povinen vadu u zhotovitele uplatnit písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí záruční doby. Zhotovitel posoudí reklamaci ve lhůtě 30 dnů.

7.7.        Objednatel má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.        Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů zhotovitele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jsou dostupné na internetové stránce https://hellstein.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

9. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele

9.1.        Ustanovení tohoto článku 9. obchodních podmínek se nepoužijí pro objednatele, který je právnickou osobou nebo který uzavřel smlouvu o dílo v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Právo odstoupit od smlouvy

9.2.        Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy o dílo bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupením od smlouvy o dílo se závazek od počátku ruší.

9.3.        Odstoupení od smlouvy o dílo musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 9.2 výše.

9.4.        Odstoupení od smlouvy o dílo zašle objednatel písemně na emailovou nebo doručovací adresu zhotovitele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Odstoupení od smlouvy o dílo zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu potvrdí. K odstoupení od smlouvy o dílo lze rovněž využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

9.5.        Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, od smlouvy o dílo a začal-li zhotovitel s poskytováním předmětu plnění smlouvy o dílo na základě výslovné žádosti objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy o dílo.

Mimosoudní řešení sporů

9.6.        V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem, který je zároveň spotřebitelem, ke vzniku sporu ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Spotřebitel tak může učinit rovněž prostřednictvím internetových stránek České obchodní inspekce www.adr.coi.cz 

9.7.        Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.      Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo nebo těchto obchodních podmínkách, případně ze zákonných důvodů. V případě odstoupení se smlouva ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a zhotovitel objednateli vrátí ve lhůtě 14 dnů ode dne zrušení smlouvy z důvodu odstoupení peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným objednatelem, snížené o případné nároky zhotovitele vzniklé z důvodu provádění díla před odstoupením od smlouvy (zejména náklady vynaložené zhotovitelem před odstoupením od smlouvy, odstoupil-li zhotovitel od smlouvy z důvodů na straně objednatele).

10.2.      Ukáže-li se jakékoliv ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek neplatným, nicotným, zdánlivým či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením platným a účinným, které bude co nejvíce naplňovat ekonomický účel původního ustanovení.

10.3.      Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

10.4.      Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v době účinnosti těchto obchodních podmínek.

 

Příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:   HELLSTEIN spol. s r. o.

               Vlčovice 11

               742 21  Kopřivnice - Vlčovice

              

 Spotřebitel:    jméno, příjmení

                       bydliště

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo č. ______________________________.

Datum uzavření smlouvy: