Zajištění ohlášky/stavebního povolení ČOV Hellstein nad 15EO

Kód: 186
33 600 Kč 30 000 Kč bez DPH
Na objednávku
Můžeme doručit do:
3.6.2024

Čistírna odpadních vod je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vodoteč, kanalizace) nebo podzemních (vsak).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čistírna odpadních vod je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vodoteč, kanalizace) nebo podzemních (vsak).

Od 1.1.2018 dochází k zásadní koncepční změně při umísťování a povolování vodních děl (ČOV), Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a další související zákony.

Potřebné doklady k žádostí:

Náležitosti žádosti o stavební povolení:
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
b) projektovou dokumentaci stavby (projekt), zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních
c) územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek
d) kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká
e) při vypouštění odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie
f) při vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vyjádření správce vodního toku
g) seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známy
h) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy

Náležitosti ohlášení podle stavebního zákona:
a) kategorii výrobku označeného CE
b) projektová dokumentace stavby ČOV, která obsahuje:

  • průvodní zprávu
  • souhrnnou technickou zprávu
  • situaci stavby
  • dokladovou část
  • zásady organizace výstavby a
  • dokumentaci objektů - dle zák. č. 183/2006 Sb. - ve dvou vyhotoveních

c) způsob vypouštění odpadních vod
d) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
e) vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních,
f) stanovisko správce povodí,
g) pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas – upozorňujeme, že stavba podléhá územnímu řízení, které povede příslušný stavební úřad
h) stanovisko příslušné obce
i) vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
j) doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru
g) provozní řád

Společnost Hellstein zajišťuje vyřízení ohlášky/stavebního povolení vždy dle platné legislativy České republiky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Služby k ČOV STM®
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Historie společnosti Hellstein

Počátkem 90.let minulého století, díky společným zájmům, byla navázána spolupráce s partnerskou firmou Stähler GmbH z Hesenska. Tato firma se zabývá vývojem systému biologického čištění odpadních vod ponornými aerotory více jak 30 let. Aerotory, v Severní Americe nazývané též bio-kontaktory, systému STM® se otáčejí na více než 1000 čistírnách odpadních vod ve světě. Vše kolem biologického čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování dusíku a fosforu začalo snahou Theo Stählera o spolehlivou produkci rybí násady pro vlastní rybníkářství . Z výše uvedených důvodů byl systém STM® s výhodou projektován rovněž na linkách intenzivních chovů ryb -Aquakulturanlagen.

hellSpolupráce byla zpočátku v oblasti projekčních a konstrukčních prací na projektech v EU, technického dozoru a kontroly konkrétní strojírenské výroby v ČR. Později se spolupráce přenesla do oblasti inženýrské činnosti - supervize na montážích průmyslových a komunálních čistíren odpadních vod a intenzivních chovů ryb. Jednalo se převážně o stavby ve starých státech EU (Švýcarsko, Francie, Německo,...) a byly realizovány rovněž první projekty v Čechách a na Moravě. Vždy byla naše činnost podložena důsledným respektováním německých norem DIN a německých pracovních předpisů ATV.​

V roce 2000 začal vývoj vzduchem poháněných malých čistíren odpadních vod - systém STM(H) (hydrostatický pohon), určený pro decentralizovaný způsob čištění odpadních vod při důsledném respektování normy DIN 4261. Jedná se o relativně nový směr v projektování kanalizací. Decentralizovaný způsob čištění odpadních vod je preferován z důvodů mnohdy výrazně nižších investičních nákladů, provozních nákladů a v konečném důsledku tedy z důvodu snížení ceny stočného.

Systém STM® a STM(H) byl vždy exponátem na všech výstavách IFAT v Mnichově a dlouhodobě měřen na universitě v Cáchách (Aachen). Typové domovní a malé čističky odpadních vod STM(H) 5-50EO byly následně atestovány v Berlíně.

Rodinná společnost Hellstein, začleněna pod firmu Stähler Erfindungen, do skupiny rodinných firem Stählergruppe, se zabývá vývojem a výrobou technologií pro čištění odpadních vod přes 30let. Za tuto dobu jsme společně realizovali několik tisíc čistíren odpadních vod po celém světě. Mezi naše hlavní výrobky patří čistírna odpadních vod typ STMH a kontejnerová čistírna STM®. Tyto čistírny odpadních vod využívají jako jediné v České republice bezúdržbový třístupňový systém čištění.

Svým klientům nabízíme vždy kompletní řešení pro čištění jejich odpadních vod:

  • náš princip čištění je jasný, srozumitelný, charakterizován až 55% úsporou spotřeby elektrické energie oproti běžným systémům
  • každý projekt vypracujeme individuálně na základě potřeby klienta a posouzení konkrétní situace
  • účinnost a stabilita čištění je průběžně sledována na Universitě v Cáchách a na několika tisících realizací po celém světě

Rozhovor s Dipl. Ing. Rostislavem Hellsteinem st.zakladatelem, majitelem a ředitelem naší firmy, předního českého výrobce technologií pro čištění odpadních vod a intenzivních chovů ryb.